You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Phân loại Giới Động vật

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Với hơn 45 ngành, 16 phân ngành và 2 phân thứ ngành (phân thứ ngành Gnathostomata động vật có quai hàm và Agnatha cá không hàm), khoảng chừng 15 nhánh và 5 đơn vị (không phân hạng) khác nhau, với tất cả các bậc phân loại khác nhau như: liên lớp, lớp, phân lớp, phân thứ lớp, tiểu lớp, tổng bộ, liên bộ, đại bộ, bộ, phân bộ, phân thứ bộ, tiểu bộ, tổng họ, đại họ, liên họ, họ, phân họ, liên tông, tông, phân tông, chi.

Loài[sửa]

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.

 • Agmata: 4 loài †
 • Annelida: 22.000 loài
 • Archaeocyatha: không xác định.†
 • Arthropoda: 10 triệu loài
 • Acanthocephala:≈ 1420 loài
 • Branchiopoda:≈ 100 chi còn sinh tồn với ≈ 5000 chi hoá thạch.
 • Bryozoa:≈ 6.000 loài
 • Chaetognatha:≈ 120 loài
 • Chordata: ≈ 65.000 loài
 • Cnidaria: hơn 11.000 loài
 • Ctenophora:
 • Cycliophora:2 loài
 • Cambroernida:≈ 7 loài

Phân loại[sửa]

Giới Animalia[1]

Ngành Placozoa[2][sửa]

Ngành Porifera[sửa]

Ngành Archaeocyatha[sửa]

Ngành Ctenophora[sửa]

Ngành Cnidaria[sửa]

Ngành Xenacoelomorpha[sửa]

Ngành Chordata[sửa]

Phân thứ ngành Gnathostomata

Lớp Mammalia 5.800 loài[sửa]

Phân lớp Yinotheria
Phân thứ lớp Australosphenida
Phân lớp Theriiformes
Phân thứ lớp Holotheria
Phân thứ ngành Agnatha

Ngành Hemichordata[sửa]

Ngành Echinodermata[sửa]

(Không phân hạng) Cambroernida[sửa]

Ngành Vetulicolia[sửa]

Ngành Saccorhytida[sửa]

Lớp Palaeoscolecida[sửa]

Bộ không chắc chắn
Order Cricocosmida Han et al. 2007[20][20]
Palaeoscolecidae khác hoặc không xác định.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “TaxonList”.

Các vi hóa thạch khác

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “TaxonList”.

Ngành Priapulida[sửa]

Lớp †Archaeopriapulida[24][25][26][27]

Ngành Kinorhyncha[sửa]

Ngành Loricifera[sửa]

Ngành Nematoda[sửa]

Ngành Nematomorpha[sửa]

Ngành Onychophora[sửa]

Ngành Lobopodia[sửa]

Ngành Arthropoda[sửa]

Chi Sialomorpha [45][46][sửa]

Ngành Tardigrada[sửa]

Ngành Platyhelminthes[sửa]

Ngành Gastrotricha[sửa]

Ngành Chaetognatha[sửa]

Ngành Acanthocephala[sửa]

Ngành Gnathostomulida[sửa]

Ngành Rotifera[sửa]

Ngành Micrognathozoa[sửa]

Ngành Cycliophora[sửa]

Ngành Annelida[sửa]

Ngành Sipuncula[sửa]

Ngành Mollusca[sửa]

Ngành Bryozoa[sửa]

Ngành Entoprocta[sửa]

Ngành Phoronida[sửa]

Ngành Brachiopoda[sửa]

Lớp Hyolitha [sửa]

Ngành Monoblastozoa[sửa]

Ngành Dicyemida[sửa]

Ngành Orthonectida[sửa]

Ngành Agmata [62][sửa]

Ngành Petalonamae[sửa]

Ngành Proarticulata[sửa]

Ngành Trilobozoa[sửa]

Ngành Medusoid[sửa]

Các nhóm được đề xuất:[71]

Cây phát sinh loài[sửa]

Cây phát sinh loài này chưa đầy đủ các ngành! Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Clade”.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “anchor”.

Các phân ngành[sửa]

 • Echinodermata
 1. Homalozoa
 2. Asteroidea
 3. Crinozoa
 4. Echinozoa
 5. Blastozoa
 • Chordata
 1. Cephalochordata
 2. Urochordata
 3. Vertebrata
 • Branchiopoda
 1. Craniiformea
 2. Linguliformea
 3. Rhynchonelliformea
 • Xenacoelomorpha
 1. Xenoturbellida
 2. Acoelomorpha
 • Cnidaria
 1. Anthozoa
 2. Medusozoa
 3. Myxozoa
 • Mollusca
 1. Conchifera
 • Arthropoda
 1. Trilobitomorpha
 2. Chelicerata
 3. Myriapoda
 4. Hexapoda
 5. Crustacea

Tổng 22 phân ngành

Phân thứ ngành[sửa]

 1. Gnathostomata
 2. Agnatha

Tham khảo[sửa]

 1. {{chú thích web|url=https://www.pmfias.com/classification-animalia-animal-kingdom/
 2. MeSH Placozoa
 3. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 4. 4,0 4,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 5. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 6. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 7. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 8. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 9. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 10. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 11. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 12. 12,0 12,1 Merrick Ekins, Dirk Erpenbeck, Lisa Goudie, John N. A. Hooper: New carnivorous sponges and allied species from the Great Australian Bight. In: ZooTaxa Volume 4878, No. 2. Jan 2021. doi:10.11646/zootaxa.4878.2.2. Along with:
 13. Trong Nelson, Polypteriformes được đặt trong phân lớp Cladistia.
 14. Theo ITIS, Gobiesociformes được coi là một phân bộ với tên gọi Gobiesocoidei, thuộc bộ Perciformes.
 15. Theo ITIS, Syngnathiformes là phân bộ Syngnathoidei thuộc bộ Gasterosteiformes.
 16. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01034.x
  Hoàn thành chú thích này
 17. Caron, (2005-2006), Bannfia constricta, a putative vetulicolid from the Middle Cambrian Burgess Shales [1] Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Webarchive/data' not found.
 18. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 19. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 20. 20,0 20,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 21. 21,0 21,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 22. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 23. 23,0 23,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 24. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 25. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 26. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 27. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 28. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 29. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 30. 30,0 30,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 31. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 32. Tên đáng ngờ (1)
 33. 33,0 33,1 33,2 33,3 33,4 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 34. Tên đáng ngờ (2)
 35. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 36. Tên đáng ngờ (3)
 37. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 38. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 39. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 40. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 41. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 42. (Chengjiang deposits)Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.
 43. 43,0 43,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 44. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 45. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 46. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 47. https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=196823#null
 48. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 49. https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=197470
 50. Huston, D. C., Cribb, T. H., & Smales, L. R. (2020). Molecular characterisation of acanthocephalans from Australian marine teleosts: proposal of a new family, synonymy of another and transfer of taxa between orders. Systematic Parasitology, 1-23.
 51. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 52. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 53. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 54. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 55. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 56. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 57. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 58. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 59. 59,0 59,1 59,2 59,3 59,4 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “GBIF” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “GBIF” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “GBIF” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 60. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 61. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 62. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 63. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 64. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 65. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 66. 66,0 66,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 67. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 68. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 69. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 70. Mikhail A. Fedonkin, James G. Gehling, Kathleen Grey, Guy M. Narbonne, and Patricia Vickers-Rich. Foreword by Arthur C. Clarke. (2008) "The Rise of Animals. Evolution and Diversification of the Kingdom Animalia"
 71. Adolf Seilacher & Roland Goldring 1996, Class Psammocorallia (Coelenterata, Vendian‐Ordovician): Recognition, systematics, and distribution. Journal GFF, Volume 118, 1996 - Issue 4

Xem thêm[sửa]

Petalonamae[sửa]

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Clade”.

Medusoid[sửa]

 • Một số thông tin phân loại của Medusoid

[1]

Placozoa[sửa]

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Tham khảo Trilobozoa
 • Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 • Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 • Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 • Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết ngoài Trilobozoa[sửa]

Liên kết ngoài Proarticulata[sửa]

Liên kết ngoài Vendobionta[sửa]


This article "Phân loại Giới Động vật" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Phân loại Giới Động vật. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

 1. Mary Wade 1972, Hydrozoa and Scyphozoa and other medusoids from the Precambrian Ediacara fauna, South Australia. Palaeontology, Volume: 15, Part: 2, Publication Date: June 1972, Page(s): 197 – 225


Read or create/edit this page in another language[sửa]