Phân loại Giới Động vật

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Với hơn 45 ngành, 16 phân ngành và 2 phân thứ ngành (phân thứ ngành Gnathostomata động vật có quai hàm và Agnatha cá không hàm), khoảng chừng 15 nhánh và 5 đơn vị (không phân hạng) khác nhau, với tất cả các bậc phân loại khác nhau như: liên lớp, lớp, phân lớp, phân thứ lớp, tiểu lớp, tổng bộ, liên bộ, đại bộ, bộ, phân bộ, phân thứ bộ, tiểu bộ, tổng họ, đại họ, liên họ, họ, phân họ, liên tông, tông, phân tông, chi.

Loài[sửa]

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.

 • Agmata: 4 loài †
 • Annelida: 22.000 loài
 • Archaeocyatha: không xác định.†
 • Arthropoda: 10 triệu loài
 • Acanthocephala:≈ 1420 loài
 • Branchiopoda:≈ 100 chi còn sinh tồn với ≈ 5000 chi hoá thạch.
 • Bryozoa:≈ 6.000 loài
 • Chaetognatha:≈ 120 loài
 • Chordata: ≈ 65.000 loài
 • Cnidaria: hơn 11.000 loài
 • Ctenophora:
 • Cycliophora:2 loài
 • Cambroernida:≈ 7 loài

Phân loại[sửa]

Giới Animalia[1]

Ngành Placozoa[2][sửa]

Ngành Porifera[sửa]

 • Lớp Calcarea
  • Phân lớp Calcinea
   • Bộ Clathrinida
    • Họ Clathrinidae
    • Họ Dendyidae
    • Họ Levinellidae
    • Họ Leucaltidae
    • Họ Leucascidae
   • Bộ Murrayonida
    • Họ Lelapiellidae
    • Họ Murrayonidae
    • Họ Paramurrayonidae
  • Phân lớp Calcaronea
   • Bộ Baerida
    • Họ Baeriidae
    • Họ Lepidoleuconidae
    • Họ Trichogypsiidae
   • Bộ Leucosolenida
    • Họ Achramorphidae
    • Họ Amphoriscidae
    • Họ Grantiidae
    • Họ Heteropiidae
    • Họ Jenkinidae
    • Họ Lelapiidae
    • Họ Leucosoleniidae
    • Họ Sycanthidae
    • Họ Sycettidae
   • Bộ Lithonida
    • Họ Minchinellidae
     • Chi Minchinella
     • Chi Monoplectroninia
     • Chi Plectroninia
     • Chi Petrostroma
     • Chi Tulearinia
   • Bộ †Pharetronida
 • Lớp Hexactinellida
  • Phân lớp Amphidiscophora
   • Bộ Amphidiscosida
    • Họ Hyalonematidae
    • Họ Monorhaphididae
     • Chi Monorhaphis
      • Loài Monorhaphis chuni
    • Họ Pheronematidae
  • Phân lớp Hexasterophora
   • Bộ Incertae sedis
    • Họ Dactylocalycidae
   • Bộ Lychniscosida
    • Họ Aulocystidae
    • Họ Becksiidae
    • Họ Callodictyidae
    • Họ Callodictyonidae
    • Họ Calypterellidae
    • Họ Calyptrellidae
    • Họ Camerospongiidae
    • Họ Coeloptychidae
    • Họ Coeloscysphiidae
    • Họ Coscinoporidae
    • Họ Cypellidae
    • Họ Cypelliidae
    • Họ Dactylocalycidae
    • Họ Diapleuridae
    • Họ Oncotoechidae
    • Họ Polyblastidiidae
    • Họ Sporadopylidae
    • Họ Ventriculitidae
   • Bộ Lyssacinosida
    • Họ Aulocalycidae
    • Họ Euplectellidae
    • Họ Leucopsacidae
    • Họ Rossellidae
   • Bộ Sceptrulophora
    • Họ Autoplacidae
    • Họ Tretodictyidae
    • Họ Aphrocallistidae
    • Họ Euretidae
    • Họ Farreidae
    • Họ Cribrospongiidae
    • Họ Craticularidae
    • Họ Uncinateridae
    • Họ Fieldingiidae
 • Lớp Demospongiae
  • Phân lớp Heteroscleromorpha
   • Bộ Agelasida
    • Họ Agelasidae
    • Họ Astroscleridae
    • Họ Hymerhabdiidae
   • Bộ Axinellida
    • Họ Axinellidae
    • Họ Heteroxyidae
    • Họ Raspailiidae
    • Họ Stelligeridae
   • Bộ Biemnida
    • Họ Biemnidae
    • Họ Rhabderemiidae
   • Bộ Bubarida
    • Họ Bubaridae
    • Họ Dictyonellidae
    • Họ Desmanthidae
   • Bộ Clionaida
    • Họ Acanthochaetetidae
    • Họ Clionaidae
    • Họ Placospongiidae
    • Họ Spirastrellidae
   • Bộ Desmacellida
    • Họ Desmacellidae
   • Bộ Haplosclerida
    • Họ Calcifibrospongiidae
    • Họ Callyspongiidae
    • Họ Chalinidae
    • Họ Niphatidae
    • Họ Petrosiidae
    • Họ Phloeodictyidae
   • Bộ Merliida
    • Họ Hamacanthidae
    • Họ Merliidae
   • Bộ Poecilosclerida
    • Họ Acarnidae
    • Họ Chondropsidae
    • Họ Cladorhizidae[12]
    • Họ Coelosphaeridae
    • Họ Crambeidae
    • Họ Crellidae
    • Họ Dendoricellidae
    • Họ Desmacididae
    • Họ Esperiopsidae
    • Họ Guitarridae[12]
    • Họ Hymedesmiidae
    • Họ Iotrochotidae
    • Họ Isodictyidae
    • Họ Latrunculiidae
    • Họ Microcionidae
    • Họ Mycalidae
    • Họ Myxillidae
    • Họ Phellodermidae
    • Họ Podospongiidae
    • Họ Tedaniidae
   • Bộ Polymastiida
   • Bộ Scopalinida
   • Bộ Sphaerocladina
   • Bộ Spongillida
   • Bộ Suberitida
   • Bộ Tethyida
   • Bộ Tetractinellida
   • Bộ Trachycladida
   • Bộ incertae sedis
  • Phân lớp Keratosa
   • Bộ Dictyoceratida
   • Bộ Dendroceratida
  • Phân lớp Verongimorpha
   • Bộ Chondrillida
   • Bộ Chondrosiida
   • Bộ Verongida
  • Bộ †Protomonaxonida
   • †Choiidae
   • †Halichondritidae
   • †Hamptoniidae
   • †Hazeliidae
   • †Leptomitidae
   • †Lobatospongia
   • †Piraniidae
   • †Takakkawiidae
   • †Ulospongiellidae
   • †Wapkiidae
 • Lớp Homoscleromorpha
  • Bộ Homosclerophorida
   • Họ Plakinidae
   • Họ Oscarellidae
 • Lớp Stromatoporoidea

Ngành Archaeocyatha †[sửa]

 • Lớp Monocyatha † Okulitch, 1943
 • Lớp Archaeocyathea † Okulitch, 1943
 • Lớp Anthocyathea † Okulitch, 1943

Ngành Ctenophora[sửa]

 • Lớp Tentaculata
  • Bộ Cestida
  • Bộ Cambojiida
  • Bộ Cryptolobiferida
  • Bộ Cydippida
  • Bộ Ganeshida
  • Bộ Lobata
  • Bộ Platyctenida
  • Bộ Thalassocalycida
 • Lớp Nuda
  • Bộ Beroida
   • Họ Beroidae
    • Chi Beroe
    • Chi Neis
 • Lớp Scleroctenophora Các chi
  • †Batofasciculus
  • †Galeactena
  • †Gemmactena
  • †Thaumactena
  • †Maotianoascus

Ngành Cnidaria[sửa]

 • Phân ngành Anthozoa
  • Lớp Octocorallia
  • Lớp Hexacorallia
  • Lớp Ceriantharia
 • Phân ngành Medusozoa
  • Lớp Cubozoa
   • Bộ Carybdeida
    • Họ Alatinidae
    • Họ Carukiidae
    • Họ Carybdeidae
    • Họ Tamoyidae
    • Họ Tripedaliidae
   • Bộ Chirodropida
    • Họ Chiropsellidae
    • Họ Chiropsalmidae
    • Họ Chirodropidae
  • Lớp Hydrozoa
   • Phân lớp Hydroidolina
    • Họ Anthoathecata
    • Họ Leptothecata
    • Họ Siphonophorae
   • Phân lớp Trachylinae
    • Họ Trachymedusae
    • Họ Narcomedusae
    • Họ Limnomedusae
    • Họ Actinulida
  • Lớp Polypodiozoa
   • Bộ Polypodiidea
    • Họ Polypodiidae
  • Lớp Scyphozoa
   • Phân lớp Coronamedusae
    • Bộ Coronatae
     • Họ Atollidae
     • Họ Atorellidae
     • Họ Linuchidae
     • Họ Nausithoidae
     • Họ Paraphyllinidae
     • Họ Periphyllidae
   • Phân lớp Discomedusae
  • Lớp Staurozoa
 • Phân ngành Myxozoa
  • Lớp Myxosporea
  • Lớp Malacosporea

Ngành Xenacoelomorpha[sửa]

 • Phân ngành Xenoturbellida
  • Lớp Incertae sedis
   • Họ Xenoturbellidae
    • Chi Xenoturbella
     • X. monstrosa
     • X. hollandorum
     • X. japonica
     • X. bocki
     • X. churro
     • X. profunda
 • Phân ngành Acoelomorpha
  • Lớp Acoela
   • Họ Nadinidae
   • Họ Diopisthoporidae
   • Họ Antroposthiidae
   • Họ Actinoposthiidae
   • Họ Antigonariidae
   • Họ Paratomellidae
   • Phân bộ Bursalia
    • Phân thứ bộ Crucimusculata
     • Họ Proporida
     • Họ Isodiametridae
     • Họ Otocelidida
     • Họ Dakuidae
     • Liên họ Aberrantospermata
      • Họ Convolutidae
      • Họ Mecynostomidae
    • Phân thứ bộ Prosopharyngida
     • Họ Hofsteniidae
     • Họ Hallangiidae
     • Họ Solenofilomorphidae
  • Lớp Nemertodermatida
   • Họ Ascopariidae

Ngành Chordata[sửa]

 • Phân ngành Cephalochordata
  • Lớp Leptocardii
   • Bộ Amphioxiformes
 • Phân ngành Urochordata
  • Lớp Ascidiacea
  • Lớp Thaliacea
  • Lớp Larvacea (Appendicularia)
 • Phân ngành Vertebrata
Phân thứ ngành Gnathostomata
 • Lớp Placodermi
  • Bộ Antiarchi
  • Bộ Arthrodira
  • Bộ Brindabellaspida
  • Bộ Petalichthyida
  • Bộ Phyllolepida
  • Bộ Ptyctodontida
  • Bộ Rhenanida
  • Bộ Acanthothoraci
  • Bộ ?Pseudopetalichthyida
  • Bộ ?Stensioellida
 • Lớp Chondrichthyes 300+ loài
  • Phân lớp Elasmobranchii
   • Siêu bộ Selachimorpha
    • Bộ Carcharhiniformes
    • Bộ Heterodontiformes
    • Bộ Hexanchiformes
    • Bộ Lamniformes
    • Bộ Orectolobiformes
    • Bộ Pristiophoriformes
    • Bộ Squaliformes
    • Bộ Squatiniformes
    • Bộ † Cladoselachiformes
    • Bộ † Hybodontiformes
    • Bộ † Symmoriida
    • Bộ † Xenacanthida (Xenacantiformes)
   • Siêu bộ Batoidea
    • Bộ Rajiformes
    • Bộ Pristiformes
    • Bộ Myliobatiformes
    • Bộ Torpediniformes
  • Phân lớp Holocephali
   • Bộ Chimaeriformes
   • Bộ †Petalodontiformes
   • Bộ †Iniopterygiformes
   • Bộ †Eugeneodontida
 • Lớp Acanthodii
  • Bộ Climatiiformes
  • Bộ Ischnacanthiformes
  • Bộ Acanthodiformes
 • Siêu lớp Osteichthyes 30.000+ loài
  • Lớp Actinopterygii khoảng 30.000 loài
   • Phân lớp Chondrostei
    • Bộ Polypteriformes[13]: bao gồm các loài cá nhiều vây.
    • Bộ Acipenseriformes: bao gồm cá tầm và cá tầm thìa.
    • Bộ Cheirolepidiformes(†)
    • Bộ Guildayichthyiformes(†)
    • Bộ Luganoiiformes(†)
    • Bộ Palaeonisciformes(†)
    • Bộ Perleidiformes(†)
    • Bộ Phanerorhynchiformes(†)
    • Bộ Pholidopleuriformes(†)
    • Bộ Ptycholepiformes(†)
    • Bộ Saurichthyiformes(†)
    • Bộ Tarrasiiformes(†)
   • Phân lớp Neopterygii
     • Bộ Pachycormiformes (†)
    • Cận lớp Holostei
     • Bộ Lepisosteiformes: cá láng, cá nhái sông hay cá sấu hỏa tiễn
     • Bộ Amiiformes: cá vây cung
    • Cận lớp Teleostei
     • Siêu bộ Elopomorpha
      • Bộ Elopiformes: bao gồm cá cháo biển (cá măng biển) và cá cháo lớn
      • Bộ Albuliformes: cá mòi đường
      • Bộ Notacanthiformes: bao gồm cá thằn lằn biển và cá chình gai
      • Bộ Anguilliformes: bao gồm cá chình thực thụ
      • Bộ Saccopharyngiformes:
     • Siêu bộ Osteoglossomorpha
      • Bộ Osteoglossiformes: cá thát lát, cá rồng, cá mơn
      • Bộ Hiodontiformes: bao gồm cá mắt trăng và cá mắt vàng
     • Siêu bộ Clupeomorpha
      • Bộ Clupeiformes: bao gồm cá trích và cá cơm
     • Siêu bộ Ostariophysi
      • Bộ Gonorynchiformes: bao gồm cá măng sữa, cá hồi mũi khoằm
      • Bộ Cypriniformes: bao gồm cá anh vũ, cá chép, cá chày đất, cá vàng, cá tuế, cá duồng xanh v.v
      • Bộ Characiformes: bao gồm cá chép mỡ, cá chim trắng nước ngọt, cá hổ (piranha).
      • Bộ Gymnotiformes: bao gồm cá chình điện và cá dao
      • Bộ Siluriformes: bao gồm cá nheo, cá trê, cá ba sa, cá tra
     • Siêu bộ Protacanthopterygii
      • Bộ Argentiniformes
      • Bộ Salmoniformes: bao gồm các loài cá hồi
      • Bộ Esociformes: cá chó (cá măng)
      • Bộ Osmeriformes: cá ốt me
     • Siêu bộ Stenopterygii
      • Bộ Ateleopodiformes
      • Bộ Stomiiformes: bao gồm cá miệng cứng, cá rồng râu và cá rìu biển
     • Siêu bộ Cyclosquamata
      • Bộ Aulopiformes: bao gồm cá răng kiếm, cá thằn lằn và cá lưỡi trích
     • Siêu bộ Scopelomorpha
      • Bộ Myctophiformes: bao gồm cá đèn (cá mũi rắn)
     • Siêu bộ Lampridiomorpha
      • Bộ Lampriformes: bao gồm cá cờ mặt trăng
     • Siêu bộ Polymyxiomorpha
      • Bộ Polymixiiformes: cá râu
     • Siêu bộ Paracanthopterygii
      • Bộ Percopsiformes: bao gồm cá hang động và cá hồi-pecca
      • Bộ Batrachoidiformes: cá cóc
      • Bộ Lophiiformes: bao gồm cá vảy chân
      • Bộ Gadiformes: bao gồm cá tuyết
      • Bộ Ophidiiformes: bao gồm cá chồn, cá ngọc trai
     • Siêu bộ Acanthopterygii
      • Bộ Mugiliformes: bao gồm cá đối
      • Bộ Atheriniformes: bao gồm cá suốt và cá cầu vồng
      • Bộ Beloniformes: bao gồm cá nhái, cá chuồn, cá kìm
      • Bộ Cetomimiformes: cá dạng cá voi
      • Bộ Cyprinodontiformes: bao gồm cá sóc
      • Bộ Stephanoberyciformes
      • Bộ Beryciformes
      • Bộ Zeiformes: bao gồm các loài cá dây
      • Bộ Gobiesociformes:[14]
      • Bộ Gasterosteiformes: bao gồm các loài cá gai
      • Bộ Syngnathiformes: bao gồm cá chìa vôi và cá ngựa[15]
      • Bộ Synbranchiformes: bao gồm các loài lươn, chạch.
      • Bộ Tetraodontiformes: bao gồm các loài cá nóc, cá đầu v.v
      • Bộ Pleuronectiformes: cá bơn
      • Bộ Scorpaeniformes: bao gồm các loài cá mù làn
      • Bộ Perciformes: 40% tất cả các loài cá, bao gồm cá rô, cá vược, cá thu, cá pecca v.v
   • Incertae sedis
    • Bộ Peltopleuriformes(†)
  • Lớp Sarcopterygii
   • Guiyu oneiros
   • †Onychodontiformes
   • Rhipidistia
    • Dipnomorpha
    • Tetrapodomorpha
 • Siêu lớp Tetrapoda 18.000+ loài
  • Lớp Amphibia 6.000 loài
 • Loạt Amniota
  • Lớp Sauropsida
  • Lớp Aves 8.800-10.000 loài)
  • Lớp Synapsida 4.500+ loài

Lớp Mammalia 5.800 loài[sửa]

Phân lớp Yinotheria
Phân thứ lớp Australosphenida
 • Bộ Đơn huyệt
Phân lớp Theriiformes
Phân thứ lớp Holotheria
 • Siêu đoàn Trechnotheria
  • Đoàn Cladotheria
   • Siêu đội Theria
    • Đội Thú có túi
     • Siêu bộ Ameridelphia
      • Bộ Opossum
      • Bộ Paucituberculata
     • Siêu bộ Australidelphia
      • Bộ Microbiotheriidae
      • Bộ Dasyuromorphia
      • Bộ Chuột chũi túi
      • Bộ Peramelemorphia
      • Bộ Hai răng cửa
    • Đội Thú nhau thai
     • Siêu bộ Xenarthra
      • Bộ Thú có mai
      • Bộ Thú thiếu răng
     • Siêu bộ Afroinsectiphilia
      • Bộ Chuột chù rái cá
      • Bộ Chuột chù voi
      • Bộ Lợn đất
     • Siêu bộ Paenungulata
      • Bộ Đa man
      • Bộ Bò biển
      • Bộ Có vòi
     • Siêu bộ Euarchontoglires
      • Bộ Nhiều răng
      • Bộ Thỏ
      • Bộ Gặm nhấm
      • Bộ Chồn bay
      • Bộ Linh trưởng
     • Siêu bộ Laurasiatheria
      • Bộ Eulipotyphla
      • Bộ Dơi
      • Bộ Guốc chẵn
      • Bộ Guốc lẻ
      • Bộ Tê tê
      • Bộ Ăn thịt
Phân thứ ngành Agnatha
 • Lớp Myxini 65 loài
  • Bộ Myxiniformes
 • Lớp Conodonta
 • Lớp Hyperoartia
  • Bộ Petromyzontiformes
 • (Không phân hạng) Cephalaspidomorphi
  • Lớp †Osteostraci
  • Lớp †Galeaspida
   • Bộ Eugaleaspidiformes
   • Bộ Huananaspidiformes
   • Bộ Polybranchiaspidiformes
  • Lớp †Pituriaspida
   • Bộ Pituriaspidiformes
 • Lớp Pteraspidomorphi

Ngành Hemichordata[sửa]

 • Lớp Graptolithina
 • Lớp Pterobranchia
 • Lớp Planctosphaeroidea
  • Chi Planctosphaera
   • Loài Planctosphaera pelagica
 • Lớp Enteropneusta
  • Bộ Enteropneusta
   • Họ †Oesia
   • Chi †Spartobranchus
   • Họ Harrimaniidae
   • Họ Ptychoderidae
   • Họ Spengeliidae
   • Họ Torquaratoridae

Ngành Echinodermata[sửa]

 • Phân ngành †Homalozoa
  • Lớp Cincta
  • Lớp Soluta
  • Lớp Stylophora
  • Lớp Ctenocystoidea
  • Lớp Quả biển Carpoidea
 • Phân ngành Huệ biển Crinozoa
  • Lớp Huệ biển
  • Lớp Hộp biển
  • Lớp Cầu biển
  • Lớp Paracrinoidea
  • Lớp Rhombifera
 • Phân ngành Sao biển
  • Lớp Sao biển
  • Lớp Đuôi rắn (Sao biển đuôi rắn)
 • Phân ngành Echinozoa
  • Lớp Cầu gai
  • Lớp Hải sâm
  • Lớp Ophiocistioidea
  • Lớp Helicoplacoidea
 • Phân ngành Blastozoa †
  • Blastoidea †
  • Cystoidea †
  • Eocrinoidea †

(Không phân hạng) Cambroernida[sửa]

 • Họ Rotadisciidae
 • Họ Eldoniidae

Ngành Vetulicolia †[sửa]

 • Vetulicolia
  • Chi Shenzianyuloma
   • S. yunnanense
  • Lớp Vetulicolida
   • Bộ Vetulicolata
    • Họ Vetulicolidae
     • Chi Vetulicola
      • Vetulicola rectangulata
      • Vetulicola cuneata
      • Vetulicola gangtoucunensis
      • Vetulicola monile
      • Vetulicola longbaoshanensis
     • Chi Ooedigera[16]
      • O. peeli
    • Họ Beidazooidae
     • Chi Beidazoon
      • Beidazoon venustum (synonym = Bullivetula variola)
    • Họ Didazoonidae
     • Chi Nesonektris
      • N. aldridgei
     • Chi Didazoon
      • Didazoon haoae
     • Chi Pomatrum
      • Pomatrum ventralis
     • Chi Yuyuanozoon
      • Y.magnificissmia
  • Lớp Banffozoa
     • Chi Skeemella
      • S. clavuda
    • Họ Banffiidae
     • Chi Banffia
      • Banffia constricta[17]
      • Banffia episoma
  • Lớp Heteromorphida
    • Họ Heteromorphidae
     • Chi Heteromorphus
      • Heteromorphus longicaudatus (synonym=Banffia confusa)
      • "Form A" (unnamed species)

Ngành Saccorhytida †[sửa]

 • Họ Saccorhytidae
  • Chi Saccorhytus .[18][19]
   • Loài Saccorhytus coronarius

Lớp Palaeoscolecida†[sửa]

Bộ không chắc chắn
 • Họ Chalazoscolecidae Conway Morris & Peel 2010
  • Chalazoscolex pharkus
  • Xystoscolex boreogyrus
Order Cricocosmida Han et al. 2007[20][20]
 • Họ Cricocosmiidae
  • Tabelliscolex:
   • Tabelliscolex hexagonus
   • Tabelliscolex maanshanensis
   • Tabelliscolex chengjiangensis
  • Cricocosmia:
   • Cricocosmia jinningensis
  • Houscolex
 • Họ Maotianshaniidae
  • Maotianshania cylindrica Sun and Huo, 1987
 • Họ Palaeoscolecidae
  • Wronascolex[21]
  • Palaeoscolex[21]
  • Utahscolex Whitaker et al. 2020[22]
  • Ashetscolex Muir et al 2014[23]
  • Sanduscolex Muir et al 2014[23]
 • Family Tylotitidae
  • Tylotites petiolaris Luo and Hu, 1999
Palaeoscolecidae khác hoặc không xác định.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “TaxonList”.

Các vi hóa thạch khác

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “TaxonList”.

Ngành Priapulida[sửa]

 • Lớp Priapulimorpha
  • Bộ Priapulimorphida
   • Họ Tubiluchidae
   • Họ Priapulidae
 • Lớp Halicryptomorpha
  • Bộ Halicryptomorphida
 • Lớp Seticoronaria
  • Họ Chaetostephanidae
Lớp †Archaeopriapulida[24][25][26][27]
 • Chi Acosmia maotiania Chen & Zhoi 1997
  • Acosmia maotiania Chen & Zhoi 1997
 • Chi Archotuba Hou et al. 1999 (có lẽ là ngành Cnidaria) (đặt tại Chengjiang)[28]
  • Archotuba conoidalis Hou et al. 1999
 • Chi Baltiscalida Slater et al. 2017
  • Baltiscalida njorda Slater et al. 2017
 • Chi Eopriapulites Liu & al 2014[29]
  • Eopriapulites sphinx Liu & al 2014
 • Chi Eximipriapulus Ma et al. 2014 (đặt tại Chengjiang) [30]
  • Eximipriapulus globocaudatus Ma et al. 2014
 • Chi Gangtoucunia Luo & Hu 1999 (đặt tại Chengjiang )
  • Gangtoucunia aspera Luo & Hu 1999 (có thể không phải là Priapulida)[31]
 • Chi Lagenula Luo & Hu 1999 (nomen dubium)[32] (đặt tại Chengjiang)[33]
  • Lagenula striolata Luo & Hu 1999 (nomen dubium)[34]
 • Chi Laojieella Han et al. 2006 (đặt tại Chengjiang)[35]
  • Laojieella thecata Han et al. 2006
 • Chi Lecythioscopa Conway Morris 1977 (Burgess Shale)
  • Lecythioscopa simplex (Walcott 1931) Conway Morris 1977 [Canadia simplex Walcott 1931]
 • Chi Oligonodus Luo & Hu 1999 (nomen dubium)[36] (Chengjiang deposits)[33]
  • Oligonodus specialis Luo & Hu 1999 nomen dubium
 • Chi Omnidens Hou & al 2006 (Chengjiang deposits)
  • Omnidens amplus Hou & al 2006
 • Chi Sandaokania Luo & Hu 1999 nomen dubium (Chengjiang deposits)[33]
  • Sandaokania latinodosa Luo & Hu 1999 nomen dubium
 • Chi Singuuriqia Peel 2017 (Sirius Passet)[37]
  • Singuuriqia simoni Peel 2017
 • Chi Sullulika Peel & Willman, 2018[38]
  • Sullulika broenlundi Peel & Willman, 2018
 • Chi Xishania Hong 1981
  • Xishania fusiformis Hong 1981
  • Xishania jiangxiensis Hong 1988
 • Chi Paratubiluchus Han, Shu, Zhang et Liu, 2004 (Chengjiang deposits)
  • Paratubiluchus bicaudatus Han, Shu, Zhang et Liu, 2004
 • Chi Xiaoheiqingella Hu 2002
  • Xiaoheiqingella peculiaris Hu 2002 [Yunnanpriapulus halteroformis Huang et al 2004[39]][40] (Chengjiang deposits)
 • Chi Priapulites Schram 1973 (Mazon Creek)
  • Priapulites konecniorum Schram 1973
 • Họ Palaeopriapulitidae Hou et al. 1999
  • Chi Sicyophorus Luo & Hu 1999 (Chengjiang deposits)[33]
   • Sicyophorus rara Luo & Hu 1999
   • Sicyophorus sp.[41]
  • Chi Paraselkirkia Luo & Hu 1999[42]
   • Paraselkirkia sinica (Luo & Hu 1999) Luo & Hu 1999
 • Họ Selkirkiidae Conway Morris 1977 (stem Palaeoscolecida)[43]
  • Chi Selkirkia Walcott 1911
   • Selkirkia elongata Luo & Hu 1999 (Chengjiang deposits)
   • Selkirkia columbia Walcott 1911 (Burgess Shale)
   • Selkirkia pennsylvanica Resser & Howell 1938
   • Selkirkia spencei Resser 1939
   • Selkirkia willoughbyi Conway Morris & Robison 1986
 • Bộ Ancalagonida Adrianov & Malakhov 1995 (stem Scalidophora)[43]
  • Họ Ancalagonidae Conway Morris 1977
   • Chi Ancalagon (Walcott 1911) Conway Morris 1977 (Burgess Shale)
    • Ancalagon minor (Walcott 1911) Conway Morris 1977
  • Họ Fieldiidae Conway Morris 1977
   • Chi Fieldia Walcott 1912 (Burgess Shale)
    • Fieldia lanceolata Walcott 1912
  • Chi Scolecofurca Conway Morris 1977 (Burgess Shale)
   • Scolecofurca rara Conway Morris 1977
  • Họ Ottoiidae Walcott 1911
   • Chi Ottoia Walcott 1911
    • Ottoia cylindrica (Sun & Hou 1987)
    • Ottoia guizhouenis Yang, Zhao & Zhang 2016
    • Ottoia prolifica Walcott 1911 (Burgess Shale)
    • Ottoia tenuis Walcott 1911
    • Ottoia tricuspida Smith, Harvey & Butterfield 2015
  • Họ Corynetidae Huang, Vannier & Chen 2004
   • Chi Corynetis Luo & Hu 1999
    • Corynetis brevis Luo & Hu 1999 [Anningvermis multispinosus Huang et al 2004[33]) (Chengjiang deposits)[30]
    • Corynetis fortis Hu et al. 2012 [44] (Chengjiang deposits)
    • Corynetis pusillus (Klug 1842)
  • Họ Miskoiidae Walcott 1911
   • Chi Louisella Conway Morris 1977 (Burgess Shale)
    • Louisella pedunculata (Walcott 1911) Conway Morris 1977
   • Chi Miskoia Walcott 1911
    • Miskoia placida Walcott 1931
    • Miskoia preciosa Walcott 1911

Ngành Kinorhyncha[sửa]

 • Lớp Cyclorhagida
  • Bộ Echinorhagata
   • Họ Echinoderidae
  • Bộ Kentrorhagata
   • Họ Antygomonidae
   • Họ Centroderidae
   • Họ Semnoderidae
   • Họ Cateriidae
   • Họ Zelinkaderidae
  • Bộ Xenosomata
   • Họ Campyloderidae
  • Họ Incertae sedis
   • Chi Tubulideres
   • Chi Wollunquaderes
 • Lớp Allomalorhagida
  • Bộ không đề xuất
   • Họ Dracoderidae
   • Họ Franciscideridae
   • Họ Neocentrophyidae
   • Họ Pycnophyidae

Ngành Loricifera[sửa]

 • Bộ Nanaloricida
  • Họ Urnaloricidae
  • Họ Nanaloricidae
  • Họ Pliciloricidae

Ngành Nematoda[sửa]

 • Lớp Enoplea
  • Phân lớp Enoplia
   • Bộ Enoplida
   • Bộ Trefusiida
   • Bộ Triplonchida
  • Phân lớp Dorylaimia
   • Bộ Dorylaimida
   • Bộ Mermithida
   • Bộ Mononchida
   • Bộ Dioctophymatida
   • Bộ Trichinellida
   • Bộ Isolaimida
   • Bộ Marimermithida
   • Bộ Muspiceida
 • Lớp Secernentea
  • Phân lớp Spiruria
  • Phân lớp Diplogasteria
  • Phân lớp Tylenchia
 • Lớp Chromadorea

Ngành Nematomorpha[sửa]

 • Lớp Gordioida
  • Bộ Gordioidea
 • Lớp Nectonematoida
  • Bộ Nectonematoidea

Ngành Onychophora[sửa]

 • Lớp Udeonychophora
  • Bộ Euonychophora
   • Họ Peripatidae
   • Họ Peripatopsidae
  • Bộ †Ontonychophora
    • Họ †Helenodoridae
   • Siêu họ: †Tertiapatoidea
    • Họ †Tertiapatidae
    • Họ †Succinipatopsidae

Ngành Lobopodia[sửa]

 • Lớp Xenusia
  • Bộ Scleronychophora
  • Bộ Protonychophora
  • Bộ Archonychophora

Ngành Arthropoda[sửa]

 • Lớp Dinocaridida
 • Radiodonta
 • Isoxys
 • Lớp Megacheira (có lẽ là cận ngành)
 • Kiisortoqia
 • Fuxianhuiida
 • Clade Arachnomorpha
  • (unranked) Artiopoda
   • Subphylum Trilobitomorpha
    • Class Trilobites
  • Sanctacaris
  • Habelia
  • Subphylum Chelicerata
   • Class Arachnida
   • Lớp Xiphosura
   • Class Eurypterida
   • Class Pycnogonida
 • Clade Mandibulata
  • Aquilonifer
  • Euthycarcinoidea
  • Subphylum Myriapoda
   • Class Symphyla
   • Class Pauropoda
   • Class Diplopoda
   • Class Chilopoda
  • Subphylum Pancrustacea
   • Hymenocarina
   • Subphylum Crustacea
    • Superclass Oligostraca
     • Class Ostracoda
     • Class Branchiura
     • Class Maxillopoda
      • Subclass Pentastomida
      • Subclass Mystacocarida
    • Clade Altocrustacea
     • Class Thecostraca
     • Class Hexanauplia
     • Class Branchiopoda
     • Class Cephalocarida
     • Class Remipedia
   • Subphylum Hexapoda
    • Class Insecta
    • Class Entognatha

Chi Sialomorpha [45][46][sửa]

 • Họ Sialomorphidae
  • Chi Sialomorpha
   • Loài Sialomorpha dominicana

Ngành Tardigrada[sửa]

 • Lớp Eutardigrada
  • Bộ Apochela
   • Họ Milnesiidae
  • Bộ Parachaela
   • Liên họ Eohypsibioidea
    • Họ Eohypsibiidae
   • Liên họ Hypsibioidea
    • Họ Calohypsibiidae
    • Họ Hypsibiidae
    • Họ Microhypsibiidae
   • Liên họ Macrobiotoidea
    • Họ †Beornidae
    • Họ Macrobiotidae
    • Họ Necopinatidae
    • Họ Richtersiida
 • Lớp Heterotardigrada
  • Bộ Arthrotardigrada
   • Họ Archechiniscidae
   • Họ Batillipedidae
   • Họ Coronarctidae
   • Họ Halechiniscidae
   • Họ Neoarctidae
   • Họ Renaudarctidae
   • Họ Stygarctidae
   • Họ Styraconyxidae
   • Họ Tanarctidae
  • Bộ Echiniscoidea
   • Họ Carphaniidae
   • Họ Echiniscidae
   • Họ Echiniscoididae
   • Họ Oreellidae
 • Lớp Mesotardigrada
  • Bộ Thermozodia
   • Họ Thermozodiidae

Ngành Platyhelminthes[sửa]

 • Lớp Turbellaria
  • Bộ Catenulida
  • Bộ Haplopharyngida
  • Bộ Lecithoepitheliata
  • Bộ Macrostomida
  • Bộ Nemertodermata
  • Bộ Polycladida
  • Bộ Prolecithophora
  • Bộ Rhabdocoela
  • Bộ Seriata
  • Bộ Temnocephalida
  • Bộ Tricladida
 • Lớp Trematoda
  • Phân lớp Aspidogastrea
  • Phân lớp Digenea
 • Lớp Cestoda
  • Phân lớp Eucestoda
   • Bộ Bothriocephalidea
   • Bộ Caryophyllidea
   • Bộ Cathetocephalidea
   • Bộ Cyclophyllidea
   • Bộ Diphyllidea
   • Bộ Diphyllobothriidea
   • Bộ Lecanicephalidea
   • Bộ Litobothriidea
   • Bộ Onchoproteocephalidea
   • Bộ Phyllobothriidea
   • Bộ Rhinebothriidea
   • Bộ Spathebothriidea
   • Bộ Tetrabothriidea
   • Bộ Tetraphyllidea
   • Bộ Trypanorhyncha
  • Phân lớp Cestodaria
   • Bộ Gyrocotylidea
   • Bộ Amphilinidea
 • Lớp Monogenea
  • Phân lớp Monopisthocotylea
   • Bộ Montchadskyellidea
   • Bộ Monocotylidea
   • Bộ Dactylogyridea
   • Bộ Gyrodactylidea
   • Bộ Capsalidea
  • Phân lớp Polyopisthocotylea
   • Bộ Chimaericolidea
   • Bộ Diclybothriidea
   • Bộ Mazocraeidea
   • Bộ Polystomatidea
 • Lớp Catenulida
  • Họ Catenulidae
  • Họ Chordariidae
  • Họ Retronectidae
  • Họ Stenostomidae
  • Họ Tyrrheniellidae
 • Lớp Rhabditophora

Ngành Gastrotricha[sửa]

 • Bộ Chaetonotida
  • Phân bộ Multitubulatina
   • Bộ Neodasyidae
  • Phân bộ Paucitubulatina
   • Họ Chaetonotidae
   • Họ Dasydytidae
   • Họ Neogosseidae
   • Họ Muselliferidae
   • Họ Proichthydiidae
   • Họ Xenotrichulidae
   • Họ Dichaeturidae
 • Bộ Macrodasyida
  • Họ Cephalodasyidae
  • Họ Dactylopodolidae
  • Họ Hummondasyidae
  • Họ Lepidodasyidae
  • Họ Macrodasyidae
  • Họ Planodasyidae
  • Họ Thaumastodermatidae
  • Họ Redudasyidae
  • Họ Turbanellidae
  • Họ Xenodasyidae

Ngành Chaetognatha[sửa]

 • Lớp Sagittoidea
  • Phân lớp Eukrohniones
   • Bộ Monophragmoeukrohniformes
    • Họ Eukrohniidae
   • Bộ Biphragmoeukrohniformes
    • Họ Protoeukrohniidae
    • Họ Heterokrohniidae
    • Họ Tokiokaispadellidae
   • Bộ Aphragmoeukrohniformes
    • Họ Pterosagittidae
    • Họ Krohnittidae
    • Họ Krohnittellidae
  • Phân lớp Sagittiones
   • Họ Pterokrohniidae
   • Họ Bathybelidae
   • Bộ Biphragmosagittiformes
    • Họ Biphragmosagittidae
   • Bộ Aphragmophora
    • Họ Sagittidae
     • Phân họ Sagittinae
     • Phân họ Flaccisagittinae
  • Phân lớp Spadelliones
   • Họ Spadellidae

Ngành Acanthocephala[sửa]

 • Lớp Archiacanthocephala
  • Bộ Apororhynchida
   • Họ Apororhynchidae
  • Bộ Gigantorhynchida
   • Họ Giganthorhynchidae
  • Bộ Moniliformida
   • Họ Moniliformidae
  • Bộ Oligacanthorhynchida
   • Họ Oligacanthorhynchidae
 • Lớp Eoacanthocephala
  • Bộ Gyracanthocephala
   • Họ Quadrigyridae
  • Bộ Neoechinorhynchida
   • Họ Dendronucleatidae
   • Họ Neoechinorhynchidae
   • Họ Tenuisentidae
 • Lớp Palaeacanthocephala[47]
  • Bộ Echinorhynchida [48]
   • Họ Arhythmacanthidae
   • Họ Cavisomidae
   • Họ Diplosentidae
   • Họ Echinorhynchidae
   • Họ Fessisentidae
   • Họ Gymnorhadinorhynchidae
   • Họ Heteracanthocephalidae
   • Họ Illiosentidae
   • Họ Isthmosacanthidae
   • Họ Pomphorhynchidae
   • Họ Rhadinorhynchidae
   • Họ Sauracanthorhynchidae
   • Họ Transvenidae
  • Bộ Heteramorphida
   • Họ Pyrirhynchidae
  • Bộ Polymorphida [49][50]
   • Họ Centrorhynchidae
   • Họ Isthomosacanthidae
   • Họ Plagiorhynchidae
   • Họ Pyriprobosicidae
   • Họ Polymorphidae
 • Lớp Polyacanthocephala[51]
  • Bộ Polyacanthorhynchida
   • Họ Polyacanthorhynchidae

Ngành Gnathostomulida[sửa]

 • Bộ Filospermoidea [52][53][54] [55]
  • Họ Haplognathiidae [2]
  • Họ Pterognathiidae[3]
 • Bộ Bursovaginoidea[56][57][58]
  • Phân bộ Conophoralia
   • Họ Austrognathiidae [59]
  • Phân bộ Scleroperalia
   • Agnathiellidae
   • Clausognathiidae
   • Gnathostomariidae
   • Gnathostomulidae
   • Mesognathariidae
   • Onychognathiidae
   • Paucidentulidae
   • Problognathiidae
   • Rastrognathiidae

Ngành Rotifera[sửa]

 • Liên lớp Eurotatoria
  • Lớp Bdelloidea
   • Bộ Bdelloida
    • Họ Adinetidae
  • Lớp Monogononta
   • Bộ Flosculariaceae[60]
    • Họ Conochilidae
    • Họ Flosculariidae
    • Họ Hexarthridae
    • Họ Testudinellidae
    • Họ Trochosphaeridae
    • Họ Filiniidae
   • Liên bộ Pseudotrocha
    • Bộ Ploima [61]
     • Asplanchnidae
     • Brachionidae
     • Dicranophoridae
     • Epiphanidae
     • Euchlanidae
     • Gastropodidae
     • Lecanidae
     • Lepadellidae
     • Lindiidae
     • Mytilinidae
     • Notommatidae
     • Proalidae
     • Synchaetidae
     • Trichocercidae
     • Trichotriidae
   • Liên bộ Gnesiotrocha
    • Bộ Collothecaceae [59]
     • Họ Atrochidae
     • Họ Collothecidae
 • Lớp Seisonidea
  • Bộ Seisonida
   • Họ Seisonidae
    • Chi Paraseison
    • Chi Seison

Ngành Micrognathozoa[sửa]

 • Bộ Limnognathida
  • Họ Limnognathiidae

Ngành Cycliophora[sửa]

 • Lớp Eucycliophora
  • Bộ Symbiida
   • Họ Symbiidae

Ngành Annelida[sửa]

Ngành Sipuncula[sửa]

 • Lớp Phascolosomatidea
  • Bộ Aspidosiphoniformes
   • Họ Aspidosiphonidae
  • Bộ Phascolosomatiformes
   • Họ Phascolosomatidae
 • Lớp Sipunculidea
  • Bộ Golfingiiformes
   • Họ Golfingiidae
   • Họ Phascolionidae
   • Họ Themistidae
  • Bộ Sipunculiformes
   • Họ Sipunculidae

Ngành Mollusca[sửa]

 • Phân ngành Conchifera
  • Monoplacophora
   • † Subclass Cyrtolitiones
    • † Order Sinuitopsida
     • † Superfamily Cyrtolitoidea S. A. Miller, 1889
      • † Family Cyrtolitidae S. A. Miller, 1889
      • † Family Carcassonnellidae Horný, 1997
     • † Superfamily Cyclocyrtonelloidea Horný, 1962
      • † Family Cyclocyrtonellidae Horný, 1962 (= Yochelsoniidae Horný, 1962 (inv.))
      • † Family Multifariitidae Bjaly, 1973
      • † Family Sinuellidae Starobogatov & Moskalev, 1987
      • † Family Sinuitinidae Starobogatov & Moskalev, 1987
   • † Subclass Cyrtonelliones
    • † Order Cyrtonellida
     • † Superfamily Cyrtonelloidea Knight & Yochelson, 1958
      • † Family Cyrtonellidae Knight & Yochelson, 1958 (= Cyrtonellopsinae Horný, 1965)
   • † Subclass Eomonoplacophora
    • (Unassigned to Order)
     • † Superfamily Maikhanelloidea Missarzhevsky, 1989
      • † Family Maikhanellidae Missarzhevsky, 1989 (= Purellidae Vassiljeva, 1990)
   • † Subclass Tergomya (= Pilinea)
    • † Order Kirengellida (= Romaniellida)
     • † Superfamily Archaeophialoidea Knight & Yochelson, 1958
      • † Family Archaeophialidae Knight & Yochelson, 1958
      • † Family Peelipilinidae Horný, 2006
      • † Family Pygmaeoconidae Horný, 2006
     • † Superfamily Kirengelloidea Starobogatov, 1970
      • † Family Kirengellidae Starobogatov, 1970
      • † Family Romaniellidae Rozov, 1975
      • † Family Nyuellidae Starobogatov & Moskalev, 1987
     • † Superfamily Hypseloconoidea Knight, 1952
      • † Family Hypseloconidae Knight, 1952
    • Order Tryblidiida
     • Superfamily Tryblidioidea Pilsbry, 1899
      • † Family Tryblidiidae Pilsbry, 1899
      • † Family Proplinidae Knight & Yochelson, 1958
      • † Family Drahomiridae Knight & Yochelson, 1958
      • † Family Bipulvinidae Starobogatov, 1970
     • Superfamily Neopilinoidea Knight & Yochelson, 1958
      • Family Neopilinidae Knight & Yochelson, 1958
       • Subfamily Neopilininae Knight & Yochelson, 1958 (= Vemidae Moskalev, Starobogatov & Filatova, 1983; = Laevipilinidae Moskalev, Starobogatov & Filatova, 1983; = Monoplacophoridae Moskalev, Starobogatov & Filatova, 1983)
       • Subfamily Veleropilininae Starobogatov & Moskalev, 1987 (= Rokopellidae Starobogatov & Moskalev, 1987; = Micropilinidae Haszprunar & Schaefer, 1997)
  • Bivalvia
  • Gastropoda
  • Scaphopoda
  • Cephalopoda
  • Archinacelloidea†
  • Rostroconchia†
  • Helcionelloida†

Ngành Bryozoa[sửa]

 • Lớp Stenolaemata
  • Bộ Cyclostomatida
  • Bộ Cystoporata
  • Bộ Cryptostomata
  • Bộ Esthonioporata
  • Bộ Fenestrata
   • Họ Phylloporinidae
  • Bộ Timanodictyina
  • Bộ Trepostomatida
   • Họ Heterotrypidae
   • Họ Monticuliporidae
 • Lớp Phylactolaemata
  • Bộ Plumatellida
   • Họ Cristatellidae
   • Họ Fredericellidae
   • Họ Lophopodidae
   • Họ Pectinatellidae
   • Họ Plumatellidae
   • Họ Stephanellidae
   • Họ Tapajosellidae
 • Lớp Gymnolaemata
  • Bộ Ctenostomatida
  • Bộ Cheilostomata

Ngành Entoprocta[sửa]

 • Họ Barentsiidae (Urnatellidae)
 • Họ Loxokalypodidae
 • Họ Loxosomatidae
 • Họ Pedicellinidae

Ngành Phoronida[sửa]

 • Chi Phoronis
 • Chi Phoronopsis
 • Chi †Diversipora?
 • Chi †Hederella?
 • Chi †Cytosporella?
 • Chi †Hederellids
 • Chi †Hernodia?

Ngành Brachiopoda[sửa]

Lớp Hyolitha †[sửa]

 • Bộ Hyolithida
  • Họ Hyolithidae
 • Bộ Orthothecida
  • Họ Allathecidae
  • Họ Circothecidae
  • Họ Gracilithecidae
  • Họ Orthothecidae
  • Họ Tetrathecidae
  • Họ Novitatidae
  • Chi Lenatheca
  • Chi Pedunculotheca
  • Chi Probactrotheca
 • Bộ Incertae sedis
  • Chi Cupitheca

Ngành Monoblastozoa[sửa]

 • Họ Salinellidae

Ngành Dicyemida[sửa]

 • Lớp Rouphozoa
  • Họ Kantharellidae
  • Họ Dicyemidae
  • Họ Conocyemidae [59]
   • Chi Conocyema
   • Chi Microcyema

Ngành Orthonectida[sửa]

 • Họ Rhopaluridae [59]
  • Ciliocincta
  • Intoshia
  • Prothelminthus
  • Rhopalura
  • Stoecharthrum
 • Họ Pelmatosphaeridae [59]
  • Chi Pelmatosphaera
   • Loài Pelmatosphaera polycirri

Ngành Agmata [62][sửa]

Ngành Petalonamae[sửa]

 • Chi †Stromatoveris
 • Lớp †Rangeomorpha
  • Avalofractus
  • Bradgatia
  • Fractofusus
  • Frondophyllas
  • Haspidophyllas
  • Khatyspytia
  • Pambikalbae
  • Pectinifrons
  • Primocandelabrum
  • Trepassia
  • Vinlandia
  • Họ †Rangeidae
   • Rangea
  • Họ †Charniidae
   • Beothukis
   • Bomakellia
   • Charnia
   • Paracharnia
   • Culmofrons
 • Lớp †Erniettomorpha Các chi
  • Ernietta
  • Nasepia
  • Palaeoplatoda
  • Phyllozoon
  • Pteridinium
  • Swartpuntia
 • Lớp †Arboreomorpha
  • Charniodiscus hoặc Arborea
  • Khatyspytia
  • Thaumaptilon
  • Vaizitsinia

Ngành Proarticulata[sửa]

 • Lớp †Vendiamorpha
  • †Vendiidae
   • Chi Vendia
   • Chi Paravendia
   • Chi Karakhtia
 • Lớp†Dipleurozoa
  • †Dickinsoniidae
 • Lớp †Cephalozoa
  • Andiva
  • Ivovicia
  • †Yorgiidae [69]
  • †Sprigginidae [70]

Ngành Trilobozoa[sửa]

 • Ngành Trilobozoa
  • Họ Albumaresidae †
   • Chi Albumares
   • Chi Anfesta
   • Chi Skinnera
  • Họ Tribrachididae †
   • Chi Tribrachidium
  • Họ Anabaritidae †
   • Chi Aculeochrea
   • Chi Anabarites
   • Chi Cambrotubulus
   • Chi Mariochrea
   • Chi Selindeochrea
  • Họ incertae saedis
   • Chi Gastreochrea
   • Chi Hallidaya
   • Chi Kotuites
   • Chi Lobiochrea
   • Chi Longiocrea
   • Chi Paragloborilus
   • Chi Rugoconites
   • Chi Tinsitheca
   • Chi Triforillonia

Ngành Medusoid[sửa]

 • Arkarua
 • Aspidella
 • Brachina
 • Corumbella
 • Cyclomedusa
 • Eoporpita
 • Ediacaria
 • Eoandromeda
 • Haootia (polipoid)
 • Hiemalora (anemonoid)
 • Inaria (?)
 • Kimberella (molluscoid)
 • Mawsonites
 • Medusina
 • Nimbia
 • Pomoria
 • Solza
 • Studenicia

Các nhóm được đề xuất:[71]

 • Lớp †Psammocorallia
  • Asterosoma
  • Beltanelliformis
  • Brooksella
  • Nemiana
  • Protolyellia
  • Spatangopsis

Cây phát sinh loài[sửa]

Cây phát sinh loài này chưa đầy đủ các ngành! Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Clade”.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “anchor”.

Các phân ngành[sửa]

 • Echinodermata
 1. Homalozoa
 2. Asteroidea
 3. Crinozoa
 4. Echinozoa
 5. Blastozoa
 • Chordata
 1. Cephalochordata
 2. Urochordata
 3. Vertebrata
 • Branchiopoda
 1. Craniiformea
 2. Linguliformea
 3. Rhynchonelliformea
 • Xenacoelomorpha
 1. Xenoturbellida
 2. Acoelomorpha
 • Cnidaria
 1. Anthozoa
 2. Medusozoa
 3. Myxozoa
 • Mollusca
 1. Conchifera
 • Arthropoda
 1. Trilobitomorpha
 2. Chelicerata
 3. Myriapoda
 4. Hexapoda
 5. Crustacea

Tổng 22 phân ngành

Phân thứ ngành[sửa]

 • Chordata
  • Vertebrata
 1. Gnathostomata
 2. Agnatha

Tham khảo[sửa]

 1. {{chú thích web|url=https://www.pmfias.com/classification-animalia-animal-kingdom/
 2. MeSH Placozoa
 3. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 4. 4,0 4,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 5. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 6. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 7. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 8. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 9. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 10. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 11. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 12. 12,0 12,1 Merrick Ekins, Dirk Erpenbeck, Lisa Goudie, John N. A. Hooper: New carnivorous sponges and allied species from the Great Australian Bight. In: ZooTaxa Volume 4878, No. 2. Jan 2021. doi:10.11646/zootaxa.4878.2.2. Along with:
 13. Trong Nelson, Polypteriformes được đặt trong phân lớp Cladistia.
 14. Theo ITIS, Gobiesociformes được coi là một phân bộ với tên gọi Gobiesocoidei, thuộc bộ Perciformes.
 15. Theo ITIS, Syngnathiformes là phân bộ Syngnathoidei thuộc bộ Gasterosteiformes.
 16. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01034.x
  Hoàn thành chú thích này
 17. Caron, (2005-2006), Bannfia constricta, a putative vetulicolid from the Middle Cambrian Burgess Shales [1] Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Webarchive/data' not found.
 18. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 19. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 20. 20,0 20,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 21. 21,0 21,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 22. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 23. 23,0 23,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 24. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 25. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 26. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 27. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 28. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 29. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 30. 30,0 30,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 31. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 32. Tên đáng ngờ (1)
 33. 33,0 33,1 33,2 33,3 33,4 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 34. Tên đáng ngờ (2)
 35. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 36. Tên đáng ngờ (3)
 37. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 38. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 39. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 40. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 41. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 42. (Chengjiang deposits)Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.
 43. 43,0 43,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 44. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 45. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 46. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 47. https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=196823#null
 48. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 49. https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=197470
 50. Huston, D. C., Cribb, T. H., & Smales, L. R. (2020). Molecular characterisation of acanthocephalans from Australian marine teleosts: proposal of a new family, synonymy of another and transfer of taxa between orders. Systematic Parasitology, 1-23.
 51. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 52. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 53. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 54. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 55. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 56. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 57. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 58. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 59. 59,0 59,1 59,2 59,3 59,4 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “GBIF” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “GBIF” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “GBIF” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 60. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 61. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 62. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 63. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 64. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 65. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 66. 66,0 66,1 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 67. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 68. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 69. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 70. Mikhail A. Fedonkin, James G. Gehling, Kathleen Grey, Guy M. Narbonne, and Patricia Vickers-Rich. Foreword by Arthur C. Clarke. (2008) "The Rise of Animals. Evolution and Diversification of the Kingdom Animalia"
 71. Adolf Seilacher & Roland Goldring 1996, Class Psammocorallia (Coelenterata, Vendian‐Ordovician): Recognition, systematics, and distribution. Journal GFF, Volume 118, 1996 - Issue 4

Xem thêm[sửa]

Petalonamae[sửa]

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Clade”.

Medusoid[sửa]

 • Một số thông tin phân loại của Medusoid

[1]

Placozoa[sửa]

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Tham khảo Trilobozoa
 • Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 • Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 • Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 • Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết ngoài Trilobozoa[sửa]

Liên kết ngoài Proarticulata[sửa]

Liên kết ngoài Vendobionta[sửa]


This article "Phân loại Giới Động vật" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Phân loại Giới Động vật. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

 1. Mary Wade 1972, Hydrozoa and Scyphozoa and other medusoids from the Precambrian Ediacara fauna, South Australia. Palaeontology, Volume: 15, Part: 2, Publication Date: June 1972, Page(s): 197 – 225