Thể loại:Ý thức hệ

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. ... là toàn bộ những quan điểm chính trị, luật pháp, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học (thượng tầng kiến trúc), biểu hiện quyền lợi của một giai cấp. Phản ánh điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội và quyền lợi của những giai cấp nhất định, hệ tư tưởng ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của xã hội, đẩy nhanh hoặc làm chậm trễ sự phát triển của xã hội. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Ý thức hệ" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.