You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Chính sách công

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.Định nghĩa: Chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quan nhằm lựa chọn mục tiêu và giải pháp và công cụ chính sách để giải quyết vấn đề chính sách theo mục tiêu tổng thể đã xác định của đảng chính trị cầm quyền.

03 nội hàm cơ bản của chính sách công là vấn đề chính sách và mục tiêu chính sách , các giải pháp và công cụ chính sách.

Bản chất chính sách công là thái độ chính trị của Đảng cầm quyền. Chính sách công được coi là sản phẩm của quá trình chính trị, nhưng chính sách công là sản phẩm của chính nó bởi nó có vấn đề chính sách.

Đặc điểm chính sách công: Chính sách công luôn mang tính chất thực tiễn, tính chất đa ngành liên ngành, xuyên ngành và tính chuẩn tắc.

Phân loại cơ bản theo chính sách công chuyên ngành, chính sách bị động và chủ động, chính sách quốc tế -quốc gia - vùng-địa phương...

Thể loại con

Thể loại này có 12 thể loại con sau, trên tổng số 12 thể loại con.