You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Kỳ thị giới tính

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Phân biệt đối xử theo giới tính hay kỳ thị giới tính (tiếng Anh: sexism), một thuật ngữ xuất hiện giữa thế kỷ 20, là một dạng niềm tin thiên lệch hay thái độ bất bình đẳng khi cho rằng một giới là hạ đẳng, kém khả năng và kém giá trị hơn giới còn lại. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

K