You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Kinh tế học ứng dụng

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Kinh tế học ứng dụng là một lĩnh vực trong kinh tế học, cùng với các lĩnh vực kinh tế học nguyên luận, thống kê kinh tế, toán kinh tế, địa lý kinh tế, lịch sử kinh tế quốc dân, v.v... Các tiểu thể loại trong kinh tế học ứng dụng bao gồm: kinh tế học quốc tế, kinh tế học phát triển, kinh tế học công cộng, kinh tế học tiền tệ, tài chính-ngân hàng, kinh tế công nghiệp, kinh tế nông nghiệp, kinh tế học y tế, địa lý kinh tế, kinh tế thế giới, v.v...

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.