You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Nhân vật Cộng sản Đệ Tứ Việt Nam

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Nhân vật Cộng sản Đệ Tứ Việt Nam là những người Việt Nam hoạt động chống Pháp theo đường lối của Đệ Tứ Quốc tế hay còn gọi là Cộng sản Đệ Tứ (khuynh hướng "cách mạng thường trực" do Trotsky thành lập năm 1938, để chống lại đường lối "cách mạng vô sản trong một quốc gia" của Stalin).

Xem bài chính Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.