You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Trách nhiệm xã hội

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Trách nhiệm xã hội là một học thuyết đạo đức hay ý thức hệ mà một thực thể cho dù đó là một chính phủ, công ty, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đối với xã hội nói chung.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.