You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Trạng thái vật chất

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Trong vật lý, một trạng thái vật chất, hay một pha của vật chất, là một tập hợp các điều kiện vật lýhóa học mà ở đó vật chất có các tính chất lý hóa đồng nhất.

Các tính chất lý hóa đồng nhất có thể gồm mật độ, cấu trúc tinh thể, chiết suất,... Các ví dụ về pha của vật chất là thể rắn, thể lỏng, thể khí, plasma, quark-gluon plasma, đông đặc Bose-Einstein, đông đặc fermion, vật chất lạ, tinh thể lỏng, siêu lỏng, siêu rắn, thuận từ, sắt từ...

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

C