You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thống kê

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thống kêkhoa học và thói quen trình bày sự biết cho con người dùng dữ liệu thực nghiệm. Nó dựa vào lý thuyết thống kê, một loại toán học ứng dụng. Trong thuyết thống kê, tính chất bừasự không chắc chắn thể làm mô hình dùng lý thuyết xác suất. Vì mục đích của khoa thống kê là để thạo ra thông tin "đúng nhất" theo dữ liệu có sẵn, có tác giả nhìn khoa thống kê như một loại lý thuyết quyết định. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Thống kê" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.