You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Lĩnh vực lịch sử

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

"Lĩnh vực lịch sử" nói về các thể loại được những nhà chuyên nghiên cứu sử học dùng thể phân loại các lĩnh vực rộng lớn họ nghiên cứu trong môn lịch sử nói chung. Một số thể loại này (ví dụ, lịch sử văn hoá, lịch sử xã hội...) nói về phương pháp lịch sử hơn là một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, trong khi một số thể loại khác có sự trùng lặp với cách phân loại trong lịch sử theo chủ đề.

Thể loại con

Thể loại này có 27 thể loại con sau, trên tổng số 27 thể loại con.