You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Lịch sử kinh tế

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Lịch sử kinh tế, hay Sử học kinh tế, là một chuyên ngành kinh tế học. Nó sử dụng cả các phương pháp luận của khoa học lịch sử lẫn khoa học kinh tế. Đối tượng nghiên cứu của môn sử kinh tế là sự phát triển trong quá khứ của các nền kinh tế quốc dân, các hiện tượng kinh tế và cả các lý luận kinh tế.

Xem bài chính Lịch sử kinh tế.

Thể loại con

Thể loại này có 9 thể loại con sau, trên tổng số 9 thể loại con.